Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht

Op 't Palet vinden we het belangrijk dat de leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen en willen we hen de mogelijkheid bieden alle kwaliteiten van zichzelf te ontdekken om zo hun kansen voor de toekomst te vergroten. Daarom hebben wij een zeer gevarieerd en breed aanbod. Naast taal en rekenen besteden wij ook structureel aandacht aan ICT, techniek, wereldoriëntatie, kunst en cultuur. Ook is er bij ons op school veel aandacht voor sport, beweging en gezondheid.

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht. We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken.
Op ’t Palet werken we gezamenlijk aan de hand van de Taal 100 methodiek aan woordenschat en begrijpend lezen. In de onderbouwgroepen wordt er veel interactief voorgelezen om onze leerlingen op jonge leeftijd de leesstrategieën aan te leren en de woordenschat uit te breiden. In de hogere leerjaren bieden we taal volgens de leerlijnen van de methode adaptief aan met behulp van Snappet. Extra aandacht voor woordenschat en tekstbegrip komt gedurende de dag bij alle vakken terug. Alles draait om taal!

Wij besteden veel aandacht aan rekenen. Het beheersen van goede rekenvaardigheden is van belang om later succesvol deel te kunnen nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Wij werken daarom met een heldere, doorgaande rekenleerlijn die gericht is op de basisvaardigheden en rekentaal. Onze jongste leerlingen werken vooral spelenderwijs aan de rekendoelen en rekentaal. Dit oefenen zij in dagelijkse situaties binnen en buiten de school met behulp van concreet materiaal wat aansluit bij de leeftijd. Groep 3 werkt met de methode Pluspunt 4 op papier. We gebruiken dit als middel om de rekendoelen te behalen. Binnen de lessen is er veel aandacht voor spelend en bewegend leren en wordt er gebruik gemaakt van concreet materiaal. In groep 4 t/m 8 is Snappet ons middel om de rekendoelen adaptief aan te bieden. Het lesgegeven aan de hand van gepersonaliseerde doelen, passend bij het niveau van de leerlingen, zorgt voor meer betrokkenheid en plezier!

Wereldoriëntatie wordt op 't Palet thematisch aangeboden. Leerkrachten, vakleerkrachten en ondersteuners geven deze thema's gezamenlijk vorm. De methode Blink in combinatie met eigen expertise en creativiteit van het team zorgen voor een betekenisvol aanbod. Leerlingen zijn gemotiveerd en stralen eigenaarschap uit bij de thema's. Zij worden zich bewust van hun talenten en weten die in te zetten. Leerkrachten begeleiden dit proces. Aan het eind van een thema presenteren de leerlingen hun resultaten aan elkaar, de leerkracht of ouders.

De vakken ICT, techniek, wereldoriëntatie, kunst en cultuur zijn geïntegreerd in ons rooster. De vakken worden verzorgd door vakleerkrachten met een opleiding of specialiteit op het gebied van het betreffende vak. Deze vakleerkrachten zijn in dienst van de school en werken vast in ons team. Zij werken regelmatig samen waardoor zij in staat zijn verbinding tussen de verschillende vakken te creëren. Daarnaast proberen zij zoveel mogelijk aan te sluiten op de thema's in de groepen. Naast het programma wat zij bieden binnen het vak, zijn de vakleerkrachten ook getraind in het aanbieden van nieuwe woorden tijdens de lessen.

Aanmelden

Locatie Vaillantlaan

Groepen 1 - 2 - 3 - 7 - 8

Locatie Gerard Doustraat

Groepen 4 - 5 - 6 - 7

Locatie Doedijnstraat

Deze locatie heeft een inschrijfpunt.

Groepen 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 6/7 - 7 – 8 - taalklas